آموزش قرآن-محفل دوستی

د ر این صفحه درمورد آموزش قرآن و محفل دوستی یکی دیگر از خدماتی که خیریه آسوده مأوی ارائه می نماید توضیح داده میشود

آموزش قرآن

آموزش قرآن

وضعیت روحی مادران قبل از شرکت در کلاسهای قرآن افسردگی شدید، احساس جرم و گناه، عدم پذیرش همراهی نکردن بعضی از شوهران، سرزنش کردن آشنایان و همسایگان، احساس حقارت در مادر و فرزند، عدم شرکت در مجالس عمومی و خانوادگی، احساس نا امیدی به خاطر برخورد مردم.
وضعیت روحی مادران در حین آموزش و بعد از آن امیدوار شدن به زندگی، و این که خدمت کردن به بچه ها جزء اعمال صالح است، آرامش روحی و روانی شرکت در بعضی مراسم عمومی به خار اعتماد به نفس، احساس آرامش کامل در کلاس قرآن، روزشماری کردن برای شرکت در کلاس، چون در مادران آرامش زیادی حاصل می شود در نتیجه با روحی شاد و با احساس خرسندی به خانواده ی خود بر میگردند، بنا به گفته مادران، خیریه آسوده مأوی تنها جایی است که برای ما ارزش قائلند ، به بچه های ما عشق می ورزند، به حرفهای ما گوش می دهند، همیشه در مشکلات با آغوش باز و مهربانی پذیرای ما می باشند.
توانایی و پیشرفت مادران قبل و بعد از آموزش : تعدادی از آنها به طور کلی آشنایی با روخوانی قرآن نداشتند و چند نفر محدود و در سطح ابتدائی بودند،ولی اکنون پیشرفت زیادی داشتند و به راحتی قرآن را قرائت می کنند به طوری که قبلاً بعضی از آنها حتی یک کلمه هم نمی توانستند بخوانند، در مورد تجوید هیچ گونه آشنایی نداشتند و طی چهار ماه آموزش تجوید تقریباً مسلط شدند، در زمینه مفاهیم و ترجمه خود قرآن تا حدی پیشرفت کرده اند.
کلاسهای قرآن ازتاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ در دفتر مرکزی انجمن آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد و تا کنون ۵۸ مادر توانخواه در این کلاسها شرکت کردند.

محفل دوستی

محفل دوستی

در سال ۱۳۹۲ کلاسی برای مادران توانخواهان تحت پوشش خیریه برگزار گردید، زیرا بیشتر مادران دچار افسردگی شدید بودند، در این کلاسها که تحت عنوان محفل دوستی برگزار می گردد، مباحثی از روانشناسی، خودشناسی، اعتماد به نفس مطرح و از کتابهایی نظیر غزلیات حافظ نیز استفاده و قرائت می گردد که از ۲۸ نفر مادران توانخواه بسیاری از آنها مستعد فراگیری هر چه بیشتر هستند. برگزاری این کلاسها تأثیر بسیار زیادی در رشد و از بین رفتن افسردگی و نا امیدی در آنها داشته است.