مشاوره های روانشناسی

در این صفحه به اهداف برگزاری مشاوره های روانشناسی خیریه آسوده مأوی پرداخته شده است
مشاوره

خانواده های معلولین اغلب به خاطر این بچه ها احساس سرشکستگی نموده و کمتر در اجتماع و جلسات خانوادگی حضور می یابند و در حقیقت به نوعی منزوی می شوند. این باور غلط در زندگی خانواده اثرات نامطلوبی به جای می گذارد. ایجاد اعتماد به نفس در این خانواده ها و فرهنگ سازی افکار عمومی جامعه در زمینه پذیرش بچه های معلول ذهنی، جسمی از اهداف برگزاری مشاوره های روانشناسی می باشد.
همچنین از مشکلات خانواده های دارای بچه معلول ذهنی، جسمی آثار ناشی از وجود چنین بچه ها روی روحیه سایر بچه ها خانواده است، نظر به اینکه وقت زیادی از والدین صرف رسیدگی به امور بچه های معلول می گردد، برای بقیه این بچه ها این توهم ایجاد می شود که بچه های معلول بیشتر مورد توجه والدین هستند و بالطبع نسبت به آنها کینه توزی نموده و در مواردی پرخاشگر می شوند. باید با ارائه مشاوره های تربیتی، والدین را در این موارد راهنمایی کردو شرایطی ایجاد کرد که آنها بتوانند نسبت با سایر بچه ها نیز توجه لازم را داشته باشند.

سال

مشاوره های عمومی

مشاوره های خصوصی

۱۳۸۸

۲

۱۲

۱۳۸۹

۳

۶

۱۳۹۰

۶

۴

۱۳۹۱

۱۶

۱۰