پرستاری در منزل

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی خانواده توانخواهان که پرستاری در منزل می باشد را توضیح میدهیم

هزینه های پرستاری توانخواهان

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۲

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۸۹

۳

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۳

۳۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۷

۴۷/۷۰۰/۰۰۰

۱۳۹۲

۲

۵۷/۲۰۰/۰۰۰

یکی از برنامه های توانمندسازی خانواده توانخواهان پرستاری در منزل می باشد.
توانخواهان در کودکی مسائل و مشکلات مربوط به خود را دارند با بزرگ شدن کودک معلول مشکلات آنها نیز بزرگتر می شود. یکی از این مشکلات جابجایی توانخواه است که پدر و مادران به علت کهولت سن و ناتوانی جسمی قادر به جابجایی فرزند معلول خود نیستند، همچنین بعضی از آنها به علت نداشتن پدر و مادر احتیاج به داشتن پرستار به صورت شبانه روزی دارند،انجمن با پرداخت هزینه و معرفی پرستار این مشکل خانواده ها را مرتفع ساخته و به آنها کمک می نماید.

پرستاری در منزل