واریز مبلغ دلخواه

در این صفحه می توانید با هر مبلغ دلخواهی کمک خود را به صورت اینترنتی به حساب خیریه واریز فرمایید