خدمات خیریه معلولین آسوده مأوی

خدمات خیریه در 30 بخش و 3 دسته کلی ارائه می گردد

معرفی خدمات خیریه معلولین آسوده مأوی

هدف از تشکیل انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی ایجاد توانمندی و آسودگی برای توانخواهان می باشد. بدیهی است فراهم نمودن شرایطی که در آن یک نفر معلول احساس راحتی و آسودگی داشته باشد،کاری است سخت و مستلزم انجام اقدامات متعدد و همه جانبه ای می باشد.
به منظور تحقق این هدف ۳۰ برنامه توانمندسازی در قالب ۱۰ برنامه توانمندسازی برای توانخواهان ۱۰ برنامه توانمندسازی برای خانواده ها و ۱۰ برنامه توانمندسازی برای جامعه به شرح زیر در حال اجرا می باشد: