اطلاع رسانی به وسیله ی وبسایت

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که اطلاع رسانی به وسیله ی وبسایت می باشد را توضیح میدهیم
اطلاع رسانی به وسیله ی وبسایت

در عصر انفجار الکترونیک داشتن وب سایت برای همه کسانی که فعالیتی را انجام می دهند، امری اجتناب ناپذیر شده است.
اطلاع رسانی به وسیله سایت از ابتدا مورد نظر مسئولین خیریه بوده است و تا کنون در چندین نوبت در این مورد اقدام گردیده است.
آنچه در حال حاضر با آدرس www.asoodemava.org/about طراحی و نصب گردیده است با هدف معرفی انجمن خیریه توانخواهان به صورت کامل به منظور شفاف سازی فعالیت های انجمن، ایجاد ارتباط، گرفتن نظرات، پیشنهادات و انتقادات و جذب حمایت های مردمی می باشد.