انتشار خبرنامه به صورت ماهیانه

خبرنامه مکتوب انجمن خیریه آسوده مأوی سالهاست به صورت منظم هر ماه منتشر می شود
انتشار خبرنامه به صورت ماهیانه

هدف از انتشار خبرنامه اطلاع رسانی کلیه فعالیت های صورت گرفته در طول یکماه به حامیان خیریه آسوده مأوی می باشد. اطلاع رسانی به وسیله خبرنامه در جهت ایجاد شفافیت بوده و بدین وسیله اعضای هیئت امناء، خیرین عزیز و عموم مردم در جریان دقیق فعالیت ها قرار می گیرند.
اولین خبرنامه در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر گردید و تا پایان سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۴۸ شماره و ۴ ویژه نامه منتشر گردیده است.
اخبار خبرنامه ها شامل اخبار هیئت مدیره، بازارچه ها، جشن تولدها، ایستگاه توانیاران، برگزاری جلسات ،همایشها، نمایشگاهها، ستون آزاد و آینه ها می باشد.
بخش آینه ها در خبرنامه که مورد توجه بسیار زیاد خوانندگان عزیز می باشد داستان زندگی توانخواهان تحت پوشش خیریه از زبان مادران آنهاست.