انجام مصاحبه های مطبوعاتی

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که انجام مصاحبه های مطبوعاتی می باشد را توضیح میدهیم

مصاحبه های رادیو و تلوزیونی

انجام مصاحبه های مطبوعاتی
آنچه که معلولین و خانواده هایشان از آن رنج می برند رفتار جامعه با آنهاست. نگاه های معنی دار و حرفائی که تا عمق وجود آنها را می سوزاند همواره در اظهارات توانخواهان و خانواده هایشان بیان می گردد.
رسانه های جمعی شامل مطبوعات و رادیو و تلویزیون می توانند بیشترین نقش را در جهت آگاه سازی جامعه در ارتباط با معلولین و خانواده هایشان و مشکلات روحی و روانی و فیزیکی که آنها در محیط بیرون از منزل با آنها روبرو هستند داشته باشند.
مسئولین خیریه صرفاً با هدف استفاده از این ابزار برای رساندن پیام معلول و معلولیت و معرفی خیریه و فعالیت های آن مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی را انجام داده اند.
۱٫ ارتباط با روزنامه اصفهان زیبا و چاپ دو مقاله در مورد فعالیتهای انجمن در این روزنامه در سال ۱۳۸۹
۲٫ معرفی انجمن در برنامه تلویزیونی زنده رود در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵
۳٫ برنامه ریزی و پیگیری برای انجام مصحبه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با صدای اصفهان در تارخ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و پخش از صدای اصفهان در دو نوبت
۴٫ تهیه گزارش از فعالیتهای انجمن توسط اکیپ های صدا و سیما در تاریخهای ۱۳۹۱/۴/۲۸ و ۱۳۹۱/۴/۲۹ و پخش گزارش صدا از رادیو در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ و گزارش سیما با عنوان مسیر رستگاری در تاریخهای ۱۷و ۲۲ مرداد ماه.
انجام مصاحبه های مطبوعاتی
انجام مصاحبه های مطبوعاتی