برپایی و شرکت در نمایشگاه ها

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که برپایی و شرکت در نمایشگاه ها می باشد را توضیح میدهیم

برپایی نمایشگاه ها

برپایی نمایشگاهها و یا شرکت در آنها از برنامه های دیگر خیریه آسوده مأوی به منظور توانمندسازی جامعه می باشد و هدف از آنها نشان دادن اقداماتی است که برای تونمندسازی توانخواهان و خانواده هایشان در خیریه انجام می شود.
ارائه توانائیهای معلولینی که در اثر آموزش توانسته اند نقاشی های بسیار زیبا بکشند و یا سرودهای دلنشین اجرا کنند و قرآن را بخوانند و حفظ کنند و وارد عرصع ی سخت ترین کارهنری یعنی اجرای تئاتر شوند، از اهداف برگزاری یا شرکت در این نمایشگاهها می باشد و تجربه نشان داده است که دیدگاههای مردم با بازیدید از این نمایشگاهها کاملاً عوض شده و به این باور می رسند که می توانیم معلولین را توانمند کنیم و توانمند سازی معلولین و خانواده هایشان در صورتی می تواند موفق باشد که دیدگاه جامعه و شرایط محیطی و فیزیکی در ارتباط با این عزیزان تغییر یابد.
بعد از برگزاری این نمایشگاهها تعداد زیادی از بازدید کنندگان به جمع حامیان خیریه پیوسته اند.

نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه عکس
نمایشگاه نقاشی خانه کودک

شرکت در نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه ها
شرکت در نمایشگاه ها