برگزاری جلسات در دفتر مرکزی

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که برگزاری جلسات در دفتر مرکزی می باشد را توضیح میدهیم
مسئولین خیریه آسوده مأوی با دعوت از افراد، گروهها و مسئولین جهت بازدید و تشکیل جلسه در دفتر مرکزی انجمن خیریه آسوده مأوی آنها را در جریان اهداف و فعالیتهای خیریه قرار داده و از نظرات و پیشنهادات و راهنمایی های آنها استفاده نموده اند.
تجربه ی برگزاری این جلسات نشان داده است که دیدن برنامه های توانمندسازی معلولین که به وسیله ی برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی و آموزشی انجا می شود و مشاهده ی تعداد کثیری از حامیانی که به صورت داوطلبانه با خیریه همکاری می نمایند، دیدگاه شرکت کنندگان در جلسات را کاملاً متحول کرده و خواستار مشارکت در فعالیتها و حمایت از خیریه شده اند.
برگزاری جلسات در دفتر مرکزی