برگزاری جلسات کمیته های تخصصی حامیان

در اين صفحه به توضيح کامل اين خدمت خيريه مي پردازيم

آئین نامه تشکیل کمیته های حامیان انجمن توانخواهان آسوده مأوی
کمیته های ده گانه تخصصی حامیان انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی به منظور پیشبرد اهداف مندرج در اساسنامه انجمن و بدلایل زیر تشکیل می گردد:
۱٫ استفاده از نظرات ،پیشنهادات و انتقادهای حامیان
۲٫ بکارگیری تجربه و تخصص حامیان
۳٫ استفاده از موقعیت های اداری و اجتماعی حامیان
۴٫ بوجود آوردن زمینه اطلاع رسانی و تبلیغ در بین حامیان
۵٫ جلب حمایتهای مادی ومعنوی حامیان

الف) نحوه تشکیل کمیته ها
تشکیل هر کمیته بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره می باشد.
ب) هر کمیته دارای ۹نفر عضو ثابت و داوطلب بوده که ترکیب آنها بشرح زیر است:
۱- دبیر کمیته
۲- مدیر عامل انجمن
۳- عضو هیأت مدیره – یک نفر از اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره
۴- اعضاء هیأت امناء – حداقل ۲ و حداکثر ۴ نفر از اعضاء هیآت امناء بغیر از دبیران سایر کمیته ها و اعضای هیأت مدیره
تبصره: بمنظور انتقال تجارب کمیته ها به یکدیگر یک نفر از دبیران سایر کمیته ها می تواند عضو کمیته دیگر باشد.
۵- حامیان- حداقل ۲ و حداکثر ۴ نفر از حامیان انجمن
ج) انتخاب اعضاء
۱ – دبیر کمیته – به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و با ابلاغ رئیس هیأت مدیره منصوب می شود.
۲ – سایر اعضاء – بنا به پیشنهاد دبیر کمیته و تأئید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و با ابلاغ رئیس هیأت مدیره منصوب می شوند.
د) تشکیل جلسات
۱ – جلسات کمیته ها حداقل یکبار در ماه با پیگیری دبیر کمیته و هماهنگی بعمل آمده با رئیس کمیته تشکیل می شود.
۲- در دعوت نامه ارسالی حتی الامکان دستور جلسه ذکر می شود و در صورتیکه دعوت بصورت تلفنی باشد موضوع دستور جلسه به اطلاع افراد دعوت شده خواهد رسید.
۳- در صورت لزوم بنا به پیشنهاد دبیر کمیته و تأئید مدیر عامل و یا بنا به تشخیص مدیر عامل ویا رئیس کمیته جلسات فوق العاده تشکیل می شود.
۴- جلسات با حضور اکثریت اعضاء کمیته یعنی حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده بایستی به تأئید اکثریت حاضران برسد.
۵- در اولین جلسه کمیته یک نفر بعنوان رئیس و یک نفر بعنوان نائب رئیس انتخاب می شوند و اداره جلسات با رئیس و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.
۶- در پایان هرجلسه نتایج حاصل از جلسه صورتجلسه شده و توسط مدیر عامل در هیأت مدیره مطرح می شود.
تبصره: در صورتیکه مصوبه ای از کمیته در هیأت مدیره تأیید نگردد ، هیأت مدیره دلایل رد مصوبه را مشخص و مدیر عامل در جلسه بعدی کمیته مطرح خواهد نمود.
۷٫ حضور حامیان دیگر در جلسه بعنوان ناظر با هماهنگی با دبیر کمیته و تأئید مدیر عامل بلا مانع است.
۸٫ در هر جلسه ابتدا مدیر عامل و با دبیر جلسه گزارش فعالیتهای کمیته و نتایج پیگیریهای خود را با اطلاع اعضاء رسانده و سپس دستور جلسه مطرح و بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره: برنامه و بودجه پیشنهادی کمیته حداکثر تا پایان دی هر سال تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره ارائه گردد تا در برنامه و بودجه سالیانه انجمن منظور شود.
۹٫ نحوه اداره جلسات بایستی بطریقی باشد که حاضران بصورت فعال نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند.
۱۰٫ گزارش فعالیت های کمیته توسط دبیر کمیته در جلسات هماهنگی کمیته ها که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می شود ارائه خواهد شد.
۱۱٫ جلسات هماهنگی کمیته ها با شرکت اعضای هیأت مدیره انجمن ، دبیران و رؤسای کمیته ها هر سه ماه یکبار تشکیل می گردد.
۱۲٫ این آئین نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ به تصویب هیأت مدیره رسید.

کمیته های ده گانه تخصصی حامیان انجمن به شرح زیر می باشند و هر یک از حامیان عزیز که آمادگی حضور در یکی از کمیته های تخصصی را دارند می توانند با روابط عمومی خییه تماس حاصل نمایند.

کمیته های حامیان انجمن
کمیته پشتیبانی
کمیته آموزشی
کمیته درمانی
کمیته روابط عمومی
کمیته فرهنگی
کمیته علمی
کمیته مهندسی
کمیته اقتصادی
کمیته حقوقی
کمیته فناوری اطاعات