تهیه و توزیع فیلم و…

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که تهیه و توزیع فیلم و… می باشد را توضیح میدهیم
فیلم قدم های پرواز
فیلم آسوده با او

برنامه های تبلیغاتی و معرفی انجمن از ابتدا بر مبنای استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مثل فیلم، بروشور،و سایت اینترنتی بوده است.
در سال ۱۳۸۶ اولین فیلم خیریه تحت عنوان «هشت بهشت» تهیه گردید و در همایش سالیانه انجمن در شهر جدید مجلسی به نایش درآمد و بسیار تاثیر گذار بود.
پس از آن نیز فیلمهای متعدد دیگری به شرح زیر تهیه و توزیع و یا به نمایش درآمده است:
۱٫ مسیر رستگاری
۲٫ قدمهای پرواز
۳٫ آسوده با او
بروشورهای تهیه شده نیز به منظور معرفی خیریه و فعالیت های آن بوده و اشکال گوناگون داشته و با کیفیت های عالی توزیع گردیده است.