تهیه و توزیع هدایای تبلیغاتی

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی جامعه که تهیه و توزیع هدایای تبلیغاتی می باشد را توضیح میدهیم

هدایای تبلیغاتی خیریه آسوده مأوی با هدف آگاه سازی جامعه نسبت به توانخواهان تهیه و توزیع شده است. بر روی اولین هدیه تبلیغاتی انجمن شعار« معلول نیز عضوی از جامعه است» نوشته شده بود و در سال بعد شعار «معلولین را توانمند کنیم» انتخاب گردید.
مسئولین خیریه نسبت به تهیه پازلی برای کودکان اقدام نموده و آن را به مناسبت های مختلف توزیع نموده است.

تهیه و توزیع هدایای تبلیغاتی
تهیه و توزیع هدایای تبلیغاتی