آموزش در مراکز تخصصی

سه گروه از توانخواهان که انجمن با پرداخت هزینه های آموزشی آنها شرایطی را فراهم نموده تا در مراکز تخصصی تحت آموزش و مراقبت باشند

مسئولین انجمن تلاش می نمایند با توجه به تنوع معلولیت توانخواهانی که تحت پوشش خیریه آسوده مأوی هستند کلاسهای آموزشی برای آنها برگزار نمایند.
سه گروه از توانخواهان هستند که انجمن با پرداخت هزینه های آموزشی آنها شرایطی را فراهم نموده است تا بتوانند در مراکز تخصصی تحت آموزش و مراقبت باشند که شامل موارد زیر می باشد:

الف) کودکان آموزش پذیر

افراداین گروه بابهره هوشی ۷۰-۵۰ حدوداً ۷۰الی ۸۰ درصدکل عقب ماندگان ذهنی رادربرمی گیرد.افراداین گروه چه ازلحاظ روانی وچه ازلحاظ حرکات وحواس نسبت به کودکان عادی دچارتاخیرهستندوازلحاظ تفکرمعمولاً فکرکودکانه داشته وهوش آنهادرهمان حدفعالیتهای حسی وحرکتی وهوش عملی مربوط می شود.
ازلحاظ عاطفی نسبت به افرادسایرگروههاعقب مانده ذهنی دروضع بهتری بوده ولی درمقایسه باافرادعادی دربیان احساسات وعواطف دچارتاخیرهستند.ازنظر تصوروتخیل ودقت وتمرکزحواس ضعف داشته ودرآن واحدقادربه انجام کاری بادقت وسرعت نمی باشندوازنظرحافظه این افرادنسبتاًحافظه خوبی داشته وهمین حافظه خوب باعث می شودکه گاهی والدین عقب ماندگی کودکانشان راانکارکنندازنظریادگیری دروضع مناسبی قرارداشته واگرچه قدرت تجزیه وتحلیل مسائل درآنهابوجود نمی آید.
ولی تاسطح ابتدایی قادربه آموزش می باشند،ازنظرسازگاری اجتماعی این افرادشرایط محیطی اهمیت خاص دارداگرشرایط مناسب باشدمی تواند تاحدی استقلال اقتصادی وشخصی بدست آورده وبه نوعی خودکفاشوند.واگر شرایط محیطی نامناسب باشدخیلی زوددچار انحراف می شوند.
حداکثر تواناییهای ذهنی این افراد(سن عقلی)درحدود ۱۰سالگی می باشد.
توانخواهان آموزش پذیری که تحت پوشش خیریه آسوده مأوی هستند از دو روش مورد آموزش قرار می گیرند:

سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)

الف) ۱ – شرکت دادن آنها در کلاسهای آموزشی شامل قرآن،کامپیوتر،نقاشی، داستان نویسی، موسیقی،زبان، کاردستی، سوادآموزی،تئاتر

توضیحات این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.

سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)

الف) ۲ – پرداخت کمک هزینه به آنها جهت حضور در مراکز تخصصی جهت آموزش

توضیحات این بخش به زودی تکمیل خواهد شد.

ب) کودکان تربیت پذیر

سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)
سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)
سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)

تعداد قابل توجهی از کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیردرموسسات وسازمانهای غیر آموزشی نگهداری می شوند و کمتر به تعلیم وتربیت آنها به معنای اعم کلمه توجه شده است.
این گروه ازکودکان حدود۳/% (سه دهم درصد)کل جامعه راتشکیل می دهند.معمولا ًتعدادی از کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر درسنین دبستان در موسسات وسازمانهای مختلف وبقیه در منزل نگهداری میشوند.از نظر هوشی گروه عقب ماندگان تربیت پذیر از حدود۵۰-۲۵ درصدبهره هوشی برخوردارندبه عبارت دیگر هنگامی که کودکان همسال آنهاباپشت سرگذاشتن سن ۶سالگی واردکلاس اول دبستان می شوندعقب ماندگان تربیت پذیر از نظر هوشی مانند بچه۵/۱ تا ۵/۳ساله هستند.
عقب ماندگی اکثر کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر به دلایل بیماری ضایعات مغزی واختلالات داخلی ناسازگاری های ژنیتیکی وغیره میباشد.وبه همین دلیل معمولا آنهادارای علائم کلینیکی وغیره هستند که به سهولت قابل مشاهده وتشخیص می باشد.
کودکان عقب مانده تربیت پذیر بر خلاف گروه عقب مانده آموزش پذیر غالباً به خاطر همان مشخصه بدنی از دوران نوزادی وطفولیت قابل شناسایی میباشند.واز همان ابتدا درراه رفتن حرف زدن ودیگرمهارتهای کلامی وبدنی وبه طور قابل توجهی دچار ضعف وکندی شدیدی میباشند پرواضح است به علل عقب ماندگی شدید ذهنی وبالطبع بدنی از این قبیل کودکان انتظاری درتحصیل آموزشهای رسمی و مهارتهای شغلی به گونه دانش آموزان آموزش پذیر نیست .
این کودکان به طور مداوم نیاز به حمایت وسرپرستی وهدایت دارند به طور کلی هدفهای آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر در جهت نیل به خودکفایی وتحصیل تجارب لازم است به جهت آ نکه تا آنجا که ممکن باشدفردی موثر ومفید در جامعه باشند.
خیریه آسوده مأوی به خاطر شرایط ویژه کودکان تربیت پذیر بیشتر آنها به کلاسهای روانشناسی ارجاع میدهد تا قادر به فراگیری انجام امور شخصی از قبیل لباس پوشیدن غذا خوردن ومسواک زدن نظافت شخصی وغیره می باشند وبه آنها کمک می شود تا آنجا که ممکن است فردی مفید وموثر باشند.
تعدادی از توانخواهان تحت پوشش که به واسطه فاصله مکانی زیاد با خیریه نمی توانند در جلسات مربوطه در انجمن شرکت نمایند با دریافت کمک هزینه به مراکز تخصصی محل زندگی خود مراجعه می نمایند.

ج) کودکان اوتیسم

سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)
سه گروه از توانخواهان (کودکان آموزش پذیر و...)

(درخودماندگی-اوتیسم Autism‏)نوعی اختلال رشدی از نوع روابط اجتماعی است که با رفتارهای ارتباطی، کلامی غیر طبیعی مشخص می‌شود.
علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می‌کند و علّت اصلی آن ناشناخته‌است. این اختلال در پسران شایع تر از دختران است.
وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سبک زندگی و سطح تحصیلات والدین نقشی در بروز درخودماندگی ندارد. این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارد. کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم، در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، مشکل دارند.
این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد. در بعضی موارد رفتارهای خود آزارانه و پرخاشگری نیز دیده می‌شود. در این افراد حرکات تکراری (دست زدن، پریدن) پاسخ‌های غیر معمول به افراد، دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می‌شود و ممکن است در حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی و چشایی) نیز حساسیت‌های غیر معمول دیده شود.
هستهٔ مرکزی اختلال در درخودماندگی، اختلال در ارتباط است.
از میان توانخواهان تحت پوشش انجمن تعداد۱۶ نفر مبتلا به بیماری اوتیسم هستند که انجمن با پرداخت هزینه آنها را به مراکز اوتیسم معرفی نموده است.