اسناد قانونی

این صفحه در مورد مدارک و اسناد قانونی مسئولین انجمن موسسه خیریه آسوده مأوی میباشد که برخی از اقدامات را در اینجا شرح میدهیم

مسئولین انجمن از ابتدای تأسیس با اعتقاد راسخ کلیه امور انجمن را بر اساس موازین قانونی انجام داده اند که بعضی از اقدامات به شرح زیر می باشد:

اخذ پروانه تأسیس از استانداری اصفهان

پروانه تأسیس انجمن در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ طی شماره ۷۲۴۵۶ صادر گردید.

پروانه تأسیس انجمن

ثبت حمایت اینترنتی بانکی

در تاریخ ۵ مرداد ماه ۹۴ حمایت اینترنتی از خیریه آسوده مأوی از طرف وزارت صنایع و معادن به رسمیت و قانونی شناخته شد.

نماد اعتماد الکترونیکی

سیستم مالی شفاف

از ابتدای تأسیس انجمن با افتتاح حساب شماره ۰۱۰۱۱۰۸۰۱۸۰۰۲ در بانک صادرات شعبه چهارراه آپادانا و راه اندازی سیستم منسجم مالی، کلیه وجوه دریافتی در مقابل رسید به حامیان ، به حساب انجمن واریز گردیده است.

کد اقتصادی

به منظور رعایت موازین قانونی انجمن در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ طی شماره ۹۹۵۱۲ دارای کد اقتصادی به شماره ۴۷۴۱-۷۱۹۱-۴۱۱۱ گردید.

شماره اقتصادی

ثبت انجمن در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی

تأسیس انجمن در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۵ طی شماره ۱۹۱۵ به ثبت رسید.

برگزاری مجامع عمومی سالیانه

انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی از ابتدای تأسیس همه ساله مجامع عمومی را در مهلت قانونی برگزار نموده و صورت های مالی و تراز سالیانه انجمن پس از تصویب در مجمع عمومی به سازمان مالیاتی استان اصفهان تحویل داده است.