اصول مدیریتی

در این صفحه به روش های مدیریت نوین و پیشرفته خیریه توانخواهان آسوده مأوی میپردازیم

الف- اصول مدیریت

هیئت مدیره خیریّه توانخواهان آسوده مأوی تلاش نموده اند با رعایت اصول زیر که برگرفته از روشهای مدیریت نوین و پیشرفته است ،خیریّه را در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در اساسنامه هدایت و راهبری نمایند:

الف-۱) تدوین برنامه-داشتن برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت از شاخصه های مدیریت نوین است که خوشبختانه هیئت مدیره با بررسی اهداف و امکانات خیریّه نسبت به آن اقدام نموده است.

الف-۲) سازماندهی- هیئت مدیره خیریّه بمنظور پیشبرد اهداف خیریّه چارت تشکیلاتی خود را طراحی و مصوب نموده است و در آن مدیریت های مختلف تعریف و وظایف هریک از مسئولیتها مشخص گردیده است.بغیر از تشکلات کلان خیریّه هیئت مدیره برای موارد زیر نیز چارت تشکیلاتی تعریف و مصوب نموده است:

الف-۲-۱) چارت تشکیلات بازارچه ها و گروه بندی فعالیتها

الف-۲-۲) آئین نامه نحوه تشکیل کمیته های حامیان

الف-۲-۳) تهیه و تصویب منشورهای فعالیتهای اخلاقی و اجرایی گروه حامیان ماندگار

الف-۲-۴) تهیه و تصویب منشور فعالیتهای فرهنگی و آموزشی

الف-۲-۵) آئین نامه اجرایی نحوه اداره کلاسها ی فرهنگی و آموزشی

الف-۳) مدیریت جمعی- در خیریّه توانخواهان آسوده مأوی مدیریت جمعی حاکم است و این اصل نه تنها در هیئت مدیره رعایت می گردد ، بلکه در سایر قسمتهای خیریّه با استفاده از نظرات انتقادات و پیشنهادات دست اندرکاران مربوطه اقدامات لازم انجام می گردد.

در جلسات هیئت مدیره خیریّه همه موارد مطرح می گردد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می شود

الف-۴) نظم و انضباط-برقراری نظم و انضباط اداری و مالی و رعایت آن در کلیه برنامه های خیریه جزو اصول حاکم بر مدیریت خیریّه می باشد و تبلور آنرا می توان در برگزاری منظم مجامع عمومی و همایش ها ،بازارچه ها ، جلسات هیأت مدیره و انتشار خبرنامه ها برگزاری کلاسهای آموزشی و فرهنگی و….مشاهده نمود.

الف-۵) استفاده از متخصصین- خیریّه از حضور متخصصین در رشته های مختلف بهره مند بوده و همواره از نظرات آنها در زمینه های مختلف استفاده نموده است که بعضی از آنها بقرار زیر است:

الف-۵-۱) استفاده از نطرات مهندسین در رشته های معماری ،شهرسازی ،عمران ،تأسیسات ،نقشه برداری ،در طرحها و پروژه های مختلف خیریّه

الف-۵-۲) استفاده از خدمات وکلای حامی خیریّه در موارد مختلف انجام شده که نمونه بارز آن در دفاع از حقوق خیریّه در پروژه مجلسی است . همچنین در موارد متعددی که خانواده ها نیاز به مشاوره پشتیبانی های حقوقی دارند حمایتهای لازم انجام گرفته است.

الف-۵-۳) استفاده از خدمات روانشناسان و جامعه شناسان برای آموزش خانواده ها و حل مسائل و مشکلات آنها و همچنین کسب نظرهای کارشناسی بمنظور استفاده در مدیریت خیریّه

الف-۵-۴) استفاده از کارشناسان رشته های مختلف هنری مانند نقاشی ،تئاتر،کامپیوتر ،قرآن برای آموزش توانخواهان و خانواده هایشان

الف-۵-۵) برون سپاری فعالیتها – مسئولین خیریّه با استفاده از توان بخش خصوصی،سایر خیریه ها و نیروهای داوطلب ،نیازهای خیریّه را در قسمتهای مختلف مرتفع نموده و از گسترش قسمت اداری جلوگیری نموده اند.

الف-۵-۶) ایجاد شفافیت- از اصول مدیریت نوین در دنیا شفافیت سازی است و مسئولین خیریّه برای ایجاد شفافیت در خیریّه اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف-۵-۶-۱) برگزاری منظم مجامع عمومی

الف-۵-۶-۲)تهیه ی گزارش های دقیق مالی منطبق بر اساسنامه و تهیه برنامه و بودجه سالانه برای خیریّه

الف-۵-۶-۳) همایش های سالیانه

الف-۵-۶-۴) انتشار خبرنامه ماهیانه

الف-۵-۶-۵)سایت اینترنتی خیریّه

الف-۵-۶-۶) برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای خیریّه

الف-۵-۶-۷) برگزاری جلسات کمیته های حامیان

الف-۵-۷) بانوان-حضور بانوان در خیریّه توانخواهان آسوده مأوی بسیار چشمگیر می باشد و اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف-۵-۷-۱) تبلیغ برای اهداف خیریه و جذب حامی در مساجد و جلسات و جلسات مذهبی

الف-۵-۷-۲) پذیرش مسئولیت توانیاری بر توانخواهان و پیگیری مسائل و مشکلات توانخواهان و خانواده هایشان

الف-۵-۷-۳) انجام مسئولیتهای مدیریتی در انجمن

الف-۵-۷-۴) حضور فعال در گروه حامیان ماندگار و آماده سازی و برگزاری بازراچه ها

الف-۹) توانمندسازی-هیئت مدیره با اخذ نظرات توانخواهان و خانواده هایشان و روانشناسان و روانپزشکان و توانیاران و حامیان برنامه های توانمندسازی خیریّه را شامل  برنامه برای توانمندسازی توانخواهان و برنامه برای توانمند سازی خانواده هایشان و  برنامه برای توانمندسازی جامعه تدوین و اجرا نموده است.

هدف نهایی این ۳۰ برنامه ایجاد آسودگی برای توانخواهان است که همان هدف اصلی خیریّه است.

این برنامه که توسط کارشناسان داخل و خارج از کشور کنترل و تأئید شده است ،بصورت صد در صد حاصل تلاش مدیریت خیریّه می باشد.

الف-۱۰) خود اشتغالی-خیریّه با برگزاری کلاسهای آموزشی برای توانخواهان و خانواده ها برنامه ریزی کرده است که آنها را به خود اشتغالی اقتصادی برساند .