اقدامات مهم

در این صفحه به اقدامات مهم انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی می پردازیم

هم اکنون که در سال ۱۳۹۳ هستیم و به عمر بسیار کوتاه انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی می نگریم متوجه می شویم که رشد معجزه آسای خیریه به دو دلیل اتفاق افتاده است:
۱- خداوند توانخواهان معصوم و ناتوان و دلشکسته را دوست دارد و دعاهایشان را برای پیشبرد اهداف خیریه آسوده مأوی مستجاب می کند.
۲-دست خداوند متعال که بالاترین دست هاست پشتیبان کارهایی است که خالصانه انجام می گردد و به آنها برکت عطا می فرماید.