بازرسین

در این صفحه به توضیحات اساسنامه های مربوط به انتخاب بازرس و وظایف بازرس می پردازیم

 ماده ۲۳ اساسنامه

  • انجمن هر ساله یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید
  • مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
  •  انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 23 اساسنامه برای انتخب بازرس

آقای محمود نجفی

دیپلم فنی

      ماده ۲۴ اساسنامه

وظایف بازرس به شرح زیر است:

  •  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
  •  مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
  • گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء
  •  اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
  • سایر وظایفی که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است.
abtahi

آقای مهندس حسن ابطحی

فوق لیسانس