ساختمان شماره چهار و پنج و شش

معرفی ساختمان های خیریه آسوده مأوی

ساختمان چهارم مجتمع دفتر مرکزی

ساختمان رضا۲

منزل مسکونی مجاور خیریه آسوده مأوی به عنوان ساختمان پشتیبانی در تاریخ ۸۹/۹/۶ توسط بانی خریداری گردید و به مدت ۱۵ ماه با وضع موجود و با تعمیرات جزئی به عنوان محل آماده سازی بازارچه ها مورد استفاده قرار گرفت.
به دنبال توسعه فعالیت های بانوان داوطلب برگزار کننده بازارچه و تدمین اعتبار توسط بانی عملیات تعمیر و نوسازی ساختمان رضا۲ از تاریخ ۹۱/۱۲/۱۶ آغاز و در تاریخ ۹۲/۴/۱۶ به پایان رسید.
لوح نصب شده در محل ساختمان رضا۲ حاوی اطلاعات مربوط به ساختمان و موارد دیگر می باشد.
تصاویر زیر مراحل مختلف آماده سازی مواد غذایی که در بازارچه ها عرضه می شود، نشان داده شده است.

ساختمان پنجم مجتمع دفتر مرکزی

به دنبال بازدید جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان و جناب آقای حاج رسولیها ریاست وقت شورای اسلامی شهر اصفهان از دفتر مرکزی و فعالیت های انجمن و پیرو درخواست مسئولان انجمن مبنی بر خرید دو باب منزل مسکونی نبش خیابان سنبلستان و واگذاری آن به انجمن و موافقت شهردار محترم اصفهان در تاریخ…… تحویل خیریه آسوده مأوی گردید.

منزل خالی از سکنه ورثه موذنی با مساحت ۱۵۰ متر مربع به قیمت توافقی از مالکین خریداری و در تاریخ ۹۱/۸/۲۵ تحویل خیریه آسوده مأوی گردید.

با پی گیری های به عمل آمده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ این منزل به صورت رسمی به خیریه آسوده ماوی انتقال یافت.

ساختمان ششم مجتمع دفتر مرکزی

منزل مسکونی نیمه مخروبه واقع در خیابان سنبلستان به مساحت ۱۳۰ مترمربع همانند منزل پنجم و در اجرای درخواست خیریه از شهردار محترم اصفهان و موافقت ایشان در تاریخ ۹۲/۷/۲۴ با قیمت توافقی از مالکین خریداری و در تاریخ ۹۲/۲/۲۹ تحویل خیریه گردید.
با پی گیری های به عمل آمده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ این منزل به صورت رسمی به خیریه آسوده ماوی انتقال یافت.

برنامه انجمن برای ساختمانهای پنجم و ششم

در حال حاضر مسئولین خیریه آسوده مأوی از ساختمانهای پنجم و ششم به عنوان انبار مصالح ساختمانی و اموال دست دوم هدیه شده به انجمن استفاده می کنند. پس از انتقال رسمی ساختمانهای پنجم و ششم و تهیه طرح و تأمین اعتبار از طرف حامیان انجمن اقدامات اجرایی برای تخریب و نوسازی این ساختمانها آغاز خواهد شد.