هیئت امناء

هیئت امناء انجمن موسسه خیریه آسوده مأوی شامل متخصصان در رشته های مختلف،خیرین پیشکسوت و بانوان می باشند

هیئت امناء انجمن عالیترین مرجع تصمیم گیری و تعداد اعضای آن ۶۶ نفر می باشند و شامل متخصصان در رشته های مختلف،خیرین پیشکسوت و بانوان می باشند.
عاطفه مادرانه بانوان و تجربه پیشکسوتان و تخصص کارشناسان ترکیب بسیار خوبی رابوجود آورده است تا تصمیمات هیئت امناء از جامعیت کاملی برخوردار باشد.
فعالیت اعضای هیئت امناء داوطلبانه بوده و تعداد زیادی از آنها در انجمن حضوری مستمر داشته و مسئولیتهای مختلفی را به عهده دارند.

اختیارات هیئت امنا بر اساس اساس نامه 

  • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان(اصلی علی البدل)
  • استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس
  •  تعیین خط مشی کلی انجمن
  • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
  •  تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده۱۱
  •  تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
  •  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
  • عزل بعضی یا کل اعضاء هیئت مدیره و بازرسی و انتصاب اعضاء علی البدل

اسامی هیئت امناء به ترتیب حروف الفبا 

۱- جناب آقای مهندس مهدی آراستگان
۲- جناب آقای مهندس سید حسن ابطحی
۳- جناب آقای مهندس رضا احمدی
۴- جناب آقای حاج رحیم اخوان مقدم
۵- جناب آقای مصطفی انوری زاده
۶- جناب آقای علی بارانی نجف آبادی
۷- سرکار خانم طیبه برهانی
۸- جناب آقای مهندس محمدرضا بزاززاده
۹- سرکار خانم اقدس تولائی
۱۰- جناب آقای دکتر محمود جنتی پور
۱۱- جناب آقای مهندس محمدرضا جوادیان
۱۲- جناب آقای علی چراغی
۱۳- جناب آقای مهندس عباس حاج رسولیها
۱۴- جناب آقای حاج رضا حاجی رستم
۱۵- جناب آقای مهندس جعفر حاجی رستم
۱۶- جناب آقای مهندس ابراهیم حیدرزاده
۱۷- سرکار خانم شهناز خندان

۱۸- سرکار خانم ناهید خیر
۱۹- سرکار خانم پری درودی
۲۰- جناب آقای علی رجالی
۲۱- سرکار خانم زینت رفیعی
۲۲- جناب آقای مهندس حسن روانفر
۲۳- جناب آقای مصطفی روحی(گیاهی)
۲۴- سرکار خانم منصوره روغنی
۲۵- جناب آقای مهندس سید اکبر زهرایی
۲۶- جناب آقای حمیدرضا سارنج
۲۷- جناب آقای مهندس محمد تقی سالارفرد
۲۸- جناب آقای اصغر سبقت الهی
۲۹- جناب آقای مجید سجادیان
۳۰- جناب آقای حاج علی سلیمان نژاد
۳۱- سرکار خانم زهره شانه ساز زاده
۳۲- جناب آقای سرهنگ ناصر شریعت
۳۳- جناب آقای حاج احمد شعربافیون

۳۴- جناب آقای اکبر شمشیری
۳۵- جناب آقای عزیزالله طاهرفرد
۳۶- جناب آقای اکبر طلا مینائی
۳۷- سرکار خانم اعظم طوسی زاده
۳۸- جناب آقای مهندس غلامحسین عسگری
۳۹- جناب آقای دکتر عطاری
۴۰- جناب آقای مهندس فریدون علما زاده
۴۱- سرکار حاجیه خانم بتول غازی
۴۲- جناب آقای حاج احمد فامیل دردشتی
۴۳- سرکار خانم افسانه فرخ پور
۴۴- جناب آقای عبدالحسین قدکساز
۴۵- سرکار خانم زهرا قاضی زاده
۴۶- سرکار خانم سهیلا قانعی
۴۷- جناب آقای مهندس محمد کاظمی
۴۸- جناب آقای مهندس محمدرضا کجانی
۴۹- سرکار خانم صدیقه ماهرالنقش
۵۰- جناب آقای سید محمود مدنی
۵۱- جناب آقای حاج مصطفی متین راد

۵۲- سرکار خانم زهرا مطمئن
۵۳- جناب آقای حاج اکبر مقاره عابد
۵۴- سرکار حاجیه خانم شهناز ملک محمدی
۵۵- جناب آقای حاج جمال ملک نائینی
۵۶- سرکار خانم زهرا مهردادفر
۵۷- جناب آقای مهندس رضا میر قادری
۵۸- جناب آقای محسن میرلوحی
۵۹- جناب آقای مهندس مصطفی نبوی نژاد
۶۰- جناب آقای مهندس نادر نبوی نژاد
۶۱- جناب آقای محمود نجفی
۶۲- جناب آقای مهندس مهدی هادی نصر آبادی
۶۳- جناب آقای عبدالعلی نفیسی
۶۴- سرکار خانم مینا دخت نیازی
۶۵- جناب آقای بهرام یزدانی
۶۶- جناب آقای محمد یعقوبی نصرآبادی