هیئت مدیره

در این صفحه به آشنایی با هیئت مدیره انجمن موسسه خیریه آسوده مأوی و هیئت مدیره دور اول تا الآن میپردازیم

آشنایی با هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی انجمن به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیئت امناء است با هیئت مدیره می باشد.

 
yaghoobi
محمد یعقوبی نصر آبادی

عضوی هیئت مدیره و مدیرعامل

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

kazemi
محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

sharbaf
احمد شعربافیون

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

barani
علی بارانی نجف آبادی

عضو علی البدل هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

javad
حمیدرضا جوادیان

عضو علی البدل هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

saranj
حمیدرضا سارنج

بازرس اصلی

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

salar
محمد تقی سالار فرد

بازرس علی البدل

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

toosi
اعظم السادات طوسی زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

shamsh
اکبر شمشیری 

نائب رئیس هیئت مدیره

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

موادی از اساسنامه در ارتباط با هیئت مدیره انجمن

ماده۱۷: انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
ماده۲۱: هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.
ماده۲۲: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات هیئت امناء، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.
به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می باشد به نام انجمن انجام دهد.

هیئت مدیره دور پنجم

نام و نام خانوادگی

سمت

شغل و تخصص

مهندس محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

مهندس مصطفی نبوی نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندسی معماری

شهناز ملک محمدی

مدیر عامل

بازنشسته آموزش و پرورش

احمد شعربافیون

خزانه دار

خیر پیشکسوت

مهندس غلامحسین عسگری

عضو هیئت مدیره

لیسانس راه و ساختمان

مهندس مهدی هادی نصرآبادی

عضو هیئت مدیره

لیسانس مهندسی کشاورزی

اعظم طوسی زاده

عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره دور چهارم

نام و نام خانوادگی

سمت

شغل و تخصص

مهندس محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

محمد یعقوبی نصرآبادی

مدیر عامل

بازنشسته علوم پزشکی

مهندس مصطفی نبوی نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندسی معماری

شهناز ملک محمدی

عضو هیئت مدیره

بازنشسته آموزش و پرورش

احمد شعربافیون

خزانه دار

خیر پیشکسوت

مهندس غلامحسین عسگری

عضو هیئت مدیره

لیسانس راه و ساختمان

مهندس مهدی هادی نصرآبادی

عضو هیئت مدیره

لیسانس مهندسی کشاورزی

اعظم طوسی زاده

عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره دور سوم

نام و نام خانوادگی

سمت

شغل و تخصص

مهندس محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

مهندس ابراهیم حیدرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس عمران

شهناز ملک محمدی

مدیر عامل

بازنشسته آموزش و پرورش

احمد شعربافیون

خزانه دار

خیر پیشکسوت

مهندس مصطفی نبوی نژاد

عضو هیئت مدیره

لیسانس معماری

رضا حاجی رستم

عضو هیئت مدیره

صنعتگر و خیر پیشکسوت

اعظم طوسی زاده

عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره دور دوم

نام و نام خانوادگی

سمت

شغل و تخصص

مهندس محمد کاظمی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان

رضا حاجی رستم

نائب رئیس هیئت مدیره

صنعتگر و خیر پیشکسوت

شهناز ملک محمدی

مدیر عامل

بازنشسته آموزش و پرورش

احمد شعربافیون

خزانه دار

خیر پیشکسوت

مهندس مصطفی نبوی نژاد

عضو هیئت مدیره

لیسانس معماری

مصطفی میرزاده

عضو هیئت مدیره

ناصر شریعت

عضو هیئت مدیره

لیسانس افسری

هیئت مدیره دور اول