دسته: بازارچه حامیان

بازارچه اردیبهشت

بازارچه اردیبهشت

بازارچه اسفند

بازارچه اسفند برگزار شد

بازارچه حامیان

گزارش تصویری بازارچه بهمن ماه ۹۲

حامیان

تغییر در زمان برگزاری بازارچه بهمن ۹۲

بازارچه

بازارچه این ماه : روز سه شنبه

حامیان انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی به منظور حمایت از معلولین تحت پوشش،در اواسط هر ماه،بازارچه محصولات خانگی با کیفیت و بدون مواد افزودنی برگزارمی کنند.
بازارچه این ماه : روز سه شنبه ۹۵/۳/۱۱ ساعت ١٧
(بازارچه خیریه آسوده مأوی شعبه دیگری ندارد)