این مراسم هر پانزده روز یکبار برای فرزندان آسوده مأوی و با حمایت خیرین برگزار می گردد.این درحالی است که برخی از توانخواهان،برای اولین بار احساس شادی جشن تولد را تجربه می کنند.